Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Ing. Ivo Dupal

se sídlem Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 591 01

identifikační číslo: 00774383

registrován Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou pod číslem jednacím 371401

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.zandup.cz

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě umístěném na www.zandup.cz (dále také jako „internetový obchod“). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou způsoby platby zboží a nákladů spojených s dopravou, které jsou uvedeny v sekci Možnosti platby a dopravy na stránkách www.zandup.cz.

 

Kontakt na prodávajícího

Ing. Ivo Dupal

Suky 12

Ostrov nad Oslavou

591 01

Telefon: 723 859 088

Email: info@zandup.cz

IČ: 00774383

DIČ: CZ8803265328

Bankovní spojení: Fio banka

č.ú. 2200944072/2010 

IBAN: CZ8020100000002200944072

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající (dodavatel) – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující, který není spotřebitelem, se řídí obchodními podmínkami a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zandup.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Obchodními podmínkami je kupující vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující má zároveň možnost se s těmito obchodními podmínkami seznámit před vlastním závazným odesláním objednávky. Na tyto skutečnosti je náležitě před vlastním odesláním objednávky dostatečným způsobem upozorněn.

Návrhem na uzavření smlouvy je odeslání objednávky kupujícím. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Pokud by obdržené obchodní podmínky neodpovídaly obchodním podmínkám uveřejněným na webu, pak má kupující právo neprodleně o této skutečnosti informovat SOS – Sdružení obrany spotřebitelů, o.s. na emailové adrese saop@spotrebitele.info. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

 

Platební a dodací podmínky

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále „kupní cenou“ i náklady spojené s dodáním zboží.

Možnosti platby kupní ceny jsou uvedeny na internetových stránkách www.zandup.cz v sekci Možnosti platby a dopravy.

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a převzetím zboží.

Dodací lhůta je obvykle do 5 pracovních dnů. V případě závažných problémů může být dodací lhůta delší.

 

Odstoupení od smlouvy

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky.

Odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme provést v písemné formě nebo e-mailem na objednavky@zandup.cz a musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do 14 dnů od převzetí zboží, či jiného plnění. Zboží prosím řádně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození, v opačném případě nebudeme moci zboží přijmout. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu zboží, v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zásilky má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží v originálním obalu v neporušeném stavu.

Zboží musí být odesláno na adresu prodávajícího - ZANDUP, Suky 10, Ostrov nad Oslavou 591 01 nebo na zásilkovnu - pobočka Ostrov nad Oslavou 36, Ostrov nad Oslavou 594 45, Zandup, info@zandup.cz, mob. 724747914.

 

Stornování objednávky

Zákazník může před expedicí zboží prodávajícím svou objednávku zrušit jedním z následujících způsobů:

-          E-mailem - objednavky@zandup.cz

-          Telefonicky - 724747914 

-          Písemně na adresu - Ing. Ivo Dupal, Suky 12, Ostrov nad Oslavou, 591 01

 

Vrácení/výměna zboží

Zboží, které zasíláte zpět k vrácení nebo výměně, odesílejte na adresu ZANDUP, Suky 10, Ostrov nad Oslavou 59101 nebo na zásilkovnu - pobočka Ostrov nad Oslavou 36, Ostrov nad Oslavou 594 45, Zandup, info@zandup.cz, mob. 724747914.

Vždy posílejte spolu s průvodním dopisem - Odstoupení od kupní smlouvy, kde uvedete Vaše jméno a příjmení, číslo objednávky, č.ú. pro případné vrácení platby, zboží, které chcete vrátit/vyměnit.

 

Reklamace

V případě reklamace nás, prosím, kontaktujte vždy předem na email: reklamace@zandup.cz 

Zjištěnou vadu je nutné reklamovat bezprostředně po jejím zjištění a odeslat zboží k reklamaci v nejbližší době po obdržení informací k reklamaci. https://www.zandup.cz/vymena-vraceni-reklamace/

Reklamační formulář ke stažení Reklamační list - prosíme vyplněný poslat společně s reklamovaným zbožím na adresu: 

ZANDUP, Suky 10, Ostrov nad Oslavou 59101.

 

 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob dopravujících kupujícímu zboží. Za tímto účelem, tedy k zajištění dopravy a předání zboží kupujícímu, uděluje kupující prodávajícímu výslovný souhlas s předáním svých osobních údajů – jména a příjmení, adresy bydliště, emailové adresy, telefonního čísla, osobě zajišťující dopravu zboží kupujícímu a souhlas se zpracováním těchto svých údajů touto osobou zajišťující dopravu zboží.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně (včetně emailu) požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu.

Pokud by kupující zjistil nebo pokud by se domníval, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-          požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-          požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího o ukončení zasílání těchto obchodních sdělení, či informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího.

 

Závěrečná ustanovení

Uvedené ceny zboží jsou platné do odvolání.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 6. 3. 2016.